Regulamin Panoramy Firm Polskich

Art. 1  Wstęp

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu internetowego funkcjonującego pod domeną panoramafirmpolskich.pl (zwanej dalej jako Serwis) oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Zleceniodawców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Warunkiem korzystania z Serwisu i Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu.
Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
Panorama Firm Polskich zastrzega sobie możliwość podjęcia dodatkowej współpracy ze Zleceniodawcami na zasadach odmiennych niż wyrażonych w niniejszym Regulaminie. Zasady współpracy nie mogą być mniej korzystne niż te wskazane w Regulaminie.

Art. 2  Słowniczek

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Panorama Firm Polskich – podmiot operujący Serwisem: Maciej Kalinowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Panorama Firm Polskich Maciej Kalinowski, ul. Templińska 65/2, 60-187 Poznań, NIP 9720613238, REGON 634255350;
2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Panorama Firm Polskich pod domeną panoramafirmpolskich.pl
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu kodeksu cywilnego;
4. Zleceniodawca – Przedsiębiorca, który poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług i zawarł Umowę z Panoramą Firm Polskich.
5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, pragnąca zapoznać się z treścią reklam;
6. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Zleceniodawców;
7. Umowa – umowa o świadczenie usług reklamowych, zawarta między Użytkownikiem a Panoramą Firm Polskich na zasadach określonych w Regulaminie.
8. Usługa – reklama świadczona przez Panoramę Firm Polskich w ramach Umowy, polegająca na tworzeniu na stronie panoramafirmpolskich.pl wirtualnych wizytówek/wpisów Zleceniodawców na okres określony w Umowie oraz umożliwieniu ich odnajdywania  w wyszukiwarkach internetowych.
9. Konsultant Panoramy Firm Polskich – przedstawiciel Panoramy Firm Polskich, upoważniony do zawierania umowy w imieniu i na rzecz Panoramy Firm Polskich oraz kontaktowania się w czasie trwania Umowy z Zleceniodawcami.
10. Reklama – każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.
11. Baza Danych – Dane Osobowe zamieszczone w Serwisie przez Zleceniodawców, które za zgodą Zleceniodawców są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Panoramę Firm Polskich;
12. Dane Osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Zleceniodawcę przy zakładaniu Konta albo podane telefonicznie konsultantowi Panoramy Firm Polskich informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Przedsiębiorcy, przetwarzane przez Serwis w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Zleceniodawcę;
13. Dane Reklamowe – Dane inne niż Dane Osobowe, potrzebne do świadczenia usług reklamowych, takie jak: dane teleadresowe Przedsiębiorcy (adres prowadzenia działalności gospodarczej, nr telefonu, adresy e-mail), opis działalności, oferta firmy, galeria zdjęć, mapka lokalizacyjna itp.
14. Login/Nazwa Użytkownika – ciąg znaków przekazanych Zleceniodawcy przez Panoramę Firm Polskich, umożliwiający późniejszą identyfikację Zleceniodawcy podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.
15. Konto – udostępnione przez Panoramę Firm Polskich Zleceniodawcy miejsce na serwerze, na które Zleceniodawca wprowadza Dane Osobowe oraz Dane Reklamowe i w ramach którego nimi administruje.

Art. 3  Właściciel serwisu, cele serwisu, standardy serwisu

Właścicielem Serwisu jest Panorama Firm Polskich.
1. Prowadzenie Serwisu obejmuje tworzenie platformy pozwalającej Zleceniodawcom na reklamowanie swoich przedsiębiorstw, zaś Użytkownikom na zapoznawanie się z treścią reklam.
2. Serwis ustanawia niniejsze standardy dotyczące zawartości Serwisu i zasad posługiwania się nim jako wiążące Serwis i Zleceniodawców:
W ramach Serwisu zakazane jest:
posługiwanie się treściami sprzecznymi z prawem, dobrymi obyczajami, naruszającymi prawa osób trzecich;
nawoływanie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
szerzenie nienawiści ze względu na rasę, przynależność etniczną, narodowość, wyznawaną religię, płeć, orientację seksualną czy niepełnosprawność;
kierowanie gróźb, zastraszanie i nękanie innych Użytkowników;
posługiwanie się przemocą;
umożliwianie dostępu do materiałów zawierających treści pornograficzne,
szczególności materiałów z udziałem dzieci, zwierząt lub z wykorzystaniem przemocy;
dokonywanie kradzieży z innych profili, aktów wandalizmu czy też oszustwa;
naruszanie czyjejś własności intelektualnej;
phising i spam

Jednocześnie Serwis zobowiązuje się, iż nie będzie prowadził żadnych działań o charakterze cenzorskim.

Art. 4  Korzystanie z serwisu

1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Zleceniodawcę urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem ustępu 4. niniejszego artykułu.
2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych podobnych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi) oraz kopiowanie danych z Serwisu poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne.
3. Zleceniodawca jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
4. Nie jest konieczne posiadanie przez Zleceniodawcę urządzenia określonego w ust. 1, gdy ma zamiar zawrzeć umowę za pośrednictwem telefonu.

Art. 5  Zawieranie umowy, powstanie konta

1. Akceptując niniejszy Regulamin, Zleceniodawca wyraża zgodę na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Umowa zostaje zawarta na okres od 3 MIESIĘCY do 3 lat.
3. W przypadku śmierci Zleceniodawcy, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Zleceniodawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa ulega rozwiązaniu, natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Serwisu.
4. Zawarcie umowy następuje poprzez:
–  wyrażenie zgody na treść oferty Panoramy Firm Polskich oraz treść Regulaminu telefonicznie podczas rozmowy z konsultantem Panoramy Firm Polskich.
–  wyrażenie zgody na treść oferty Panoramy Firm Polskich oraz treść Regulaminu mailowo po wcześniejszej rozmowie z konsultantem Panoramy Firm Polskich..
5. Zleceniodawca zobowiązuje się do podania konsultantowi Panoramy Firm Polskich swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: firmę przedsiębiorcy (imię i nazwisko oraz nazwę w przypadku osób fizycznych, nazwę w przypadku osób prawnych i innych jednostek), adresu zamieszkania oraz adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail), NIP, REGON oraz nr KRS, jeśli dotyczy.
6. Zleceniodawca nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich.
7. Zleceniodawca jest zobowiązany do niepodawania swojego Loginu i Hasła innej osobie. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta innego Użytkownika, ani udostępniać swojego Konta innej osobie.

Art. 6 Ochrona danych osobowych

1. Akceptując Regulamin Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Serwis, przekazanych w rozmowie telefonicznej z konsultantem Panoramy Firm Polskich oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu. Przetwarzanie Danych Osobowych następuje zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie i Polityce Ochrony Prywatności Panoramy Firm Polskich.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Panorama Firm Polskich, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Zleceniodawców zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Panorama Firm Polskich może powierzyć obowiązki administratora Danych Osobowych innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm. O powierzeniu obowiązków i podmiocie zobowiązanym Zleceniodawcy będą każdorazowo informowani zarówno przy zawieraniu Umowy, jak i w trakcie jej trwania.
4. Serwis przetwarza Dane Osobowe Zleceniodawcy w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usługi, a także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
5. Zleceniodawca ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Danych.
6. Zleceniodawca ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe albo informować o nich konsultanta Panoramy Firm Polskich niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
7. Panorama Firm Polskich uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Art. 7  Konto w Serwisie

1. Każdy Zleceniodawca może korzystać ze swojego Konta tylko w zakresie uprawnień mu nadanych przez niniejszy Regulamin.
2. W ramach każdego Konta Zleceniodawca uzyskuje uprawnienia do edytowania, dodawania i usuwania Danych Reklamowych.
3. Korzystanie z powyższych uprawnień jest bezpłatne.

Art. 8  Usługa

1. Serwis prowadzi wirtualną wizytówkę i wpis Zleceniodawcy.
2. W wizytówce zamieszczane są Dane Reklamowe, przekazane przez Zleceniodawcę przy zawieraniu umowy albo w trakcie trwania.
3. Okres emisji Reklamy wynosi od 3 miesięcy do  2 lat.
4. Umowa jest zawierana na okres emisji.
5. W ramach specjalnej dodatkowej opcji okres emisji może zostać przedłużony maksymalnie do 3 lat. W takim przypadku 1 rok publikacji jest bezpłatny.
6. Aktualizacja Danych Reklamowych następuje przez cały okres trwania umowy.
7. Umowa może ulec przedłużeniu na kolejny okres, jeśli Zleceniodawca złoży oświadczenie o woli kontynuowania Umowy oraz opłaci wynagrodzenie za Usługę. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące zawierania Umowy oraz płatności.

Art. 9  Płatności, faktury VAT, klauzula waloryzacyjna

1. Za Usługę Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia, którego wysokość jest zależna od długości okresu emisji oraz wybranych opcji dodatkowych.
2. Wysokość wynagrodzenia określana jest przy zawieraniu umowy.
3. Wynagrodzenie jest płatne z góry lub dołu za cały okres emisji, wg ustaleń indywidualnych.
4. Rozwiązanie umowy przed upływem okresu emisji nie uprawnia do żądania zwrotu części albo całości wynagrodzenia.
5. W związku z zawarciem Umowy wystawiana jest faktura VAT.
6. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
–  przelew elektroniczny lub bankowy;
–  za pobraniem przy doręczeniu faktury VAT.
7. Przy płatności za pomocą przelewu bankowego lub elektronicznego Panorama Firm Polskich wysyła fakturę pro forma na podany adres email, a po jej opłaceniu przesyła fakturę VAT pocztą. W takim przypadku termin płatności wynosi 7 dni roboczych od dnia otrzymania faktury pro forma.
8. Jeżeli została wybrana płatność przy doręczeniu faktury VAT, to następuje ona w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą. Faktura VAT jest doręczona przez kuriera.
9. Koszty przesłania faktury VAT oraz pobrania ponosi Panorama Firm Polskich.

Art. 10  Zakazy dotycząc działalności serwisu

Za sprzeczne z Regulaminem uważa się w działania sprzeczne ze standardami Serwisu, w szczególności:
1. Podanie i używanie w Serwisie Danych Osobowych innego podmiotu
2. Działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Serwis na utratę renomy lub dobrego imienia. Działania Zleceniodawcy lub Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
3. Podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Panoramy Firm Polskich i Serwisu, Użytkowników i innych Zleceniodawców, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji.
4. Zamieszczanie Danych Reklamowych naruszających obowiązujące przepisy, dobre obyczaje lub jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych.
5. Podejmowanie działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Zleceniodawców haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem.
6. Podejmowaniem działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej.

Art. 11  Odpowiedzialność Panoramy Firm Polskich i Zleceniodawców

1. Panorama Firm Polskich nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sieci przesyłowych, awarią dostawców mediów, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub Zleceniodawców, nawet jeśli spowodowały one utratę danych na Kontach Użytkowników.

2. Panorama Firm Polskich zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych Serwisu lub infrastruktury Zleceniodawcy.
3. Panorama Firm Polskich nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość Danych Reklamowych zamieszczanych przez Zleceniodawców, w szczególności za naruszenia praw osób trzecich.
4. Panorama Firm Polskich nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Panoramy Firm Polskich przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem danych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Zleceniodawca, który opublikował sporne dane.
5. Panorama Firm Polskich wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Danych Reklamowych odbywa się na wyłączne ryzyko Zleceniodawcy.
6. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia przepisów prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
7. Panorama Firm Polskich ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu usług świadczonych odpłatnie Użytkownikom, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych usług jest spowodowane okolicznościami, za które Panorama Firm Polskich ponosi winę.
8. Panorama Firm Polskich nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za nieumyślne zawinione wyrządzenie szkody w związku z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem Umowy, jeśli Zleceniodawca nie zawiadomi Serwisu o dostrzeżonych błędach albo wadach w ciągu 14 dni od ich ujawnienia.
9. Panorama Firm Polskich nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Zleceniodawcę z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, w szczególności za włamania do wykorzystanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła/Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania systemów komputerowych Użytkownika wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

Art.  12  Zgłaszanie naruszeń regulaminu, uprawnienia Panorama Firm Polskich

1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu należy zgłaszać wykorzystując dane kontaktowe umieszczone w Serwisie.
2. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Panorama Firm Polskich w terminie 14 dni od dnia wysłania zgłoszenia. Panorama Firm Polskich zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawa. Nie dotyczy to zgłoszeń dotyczących płatności.
3. Panorama Firm Polskich zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia do odmowy zapłaty wynagrodzenia.

Art.  13  Rozwiązanie umowy, retencja danych

1. Panorama Firm Polskich ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Zleceniodawcy, którego działania są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Zleceniodawców, sprzeczne z dobrymi obyczajami, obowiązującym prawem, Regulaminem lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
2. Usunięcie Konta jest równoznaczne z usunięciem wizytówki i wpisu oraz wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. O zablokowaniu i usunięciu Konta Zleceniodawca jest informowany drogą elektroniczną.
4. Zleceniodawca archiwizuje Dane Reklamowe gromadzone w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Zleceniodawcę z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Panorama Firm Polskich może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
5. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Zleceniodawcy z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych Reklamowych.
6. Zleceniodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
7. Rozwiązanie Umowy przez Zleceniodawcę polega na skontaktowaniu się z konsultantem Panorama Firm Polskich i złożeniu stosownego oświadczenia albo na samodzielnym zlikwidowaniu wpisu i Konta . Zleceniodawca, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego danych.
8. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Danych.
9. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Panorama Firm Polskich przetwarza Dane Osobowe Zleceniodawców w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu należytego rozliczenia Usług w ramach Serwisu, należytego zakończenia wykonywania Usług na rzecz Zleceniodawcy i  ochrony Zleceniodawcy.

Art.  14  Rozwiązywanie sporów z Panoramą Firm Polskich, zapis na sąd polubowny

1. Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z niniejszej Umowy winne być rozwiązywane w sposób polubowny, po wcześniejszym wyczerpaniu procedury określonej w art. 13.
2. W razie braku porozumienia, właściwy dla rozwiązywania sporów pomiędzy stronami jest Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, działający przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu i Umowy jest prawo polskie.

Art.  15  Zmiana regulaminu, postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu pod adresem panoramafirmpolskich.pl
2. Panorama Firm Polskich zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn bez uzasadnienia. O każdej zmianie Użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie nowego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.
3. Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 od udostępnienia w ramach Serwisu.
4. W razie braku zgody Zleceniodawcy na nowe brzmienie Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu.
5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników.
6. Niniejszy Regulamin stanowi całkowite porozumienie pomiędzy stronami.

Art. 16  Kontakt

Kontakt z Panoramą Firm Polskich jest możliwy za pośrednictwem Internetu poprzez adres e-mail biuro@panoramafirmpolskich.pl.